Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

  1. Dyrektor Powiatowej Stacji, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego wyznaczone przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 9:00 do godziny 16:00.
  2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
  3. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Powiatowej Stacji.
  4. Dyrektor Powiatowej Stacji, po zakwalifikowaniu wpływającego pisma jako skargi lub wniosku, przekazuje je kierownikowi komórki organizacyjnej lub pracownikowi na samodzielnym stanowisku pracy do rozpatrzenia i merytorycznego załatwienia sprawy.
  5. Pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi lub wniosku przekazuje, podpisaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji, odpowiedź na skargę lub wniosek do sekretariatu celem jej wysłania oraz kopię odpowiedzi do wyznaczonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji komórki organizacyjnej.
  6. Szczegółowy tryb postępowania przy rejestrowaniu i załatwianiu skarg i wniosków określa odrębna procedura.
  7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 listopad 2018 13:25 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 11:35 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 marzec 2019 11:36 Dominik Kraczewski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 03 marzec 2019 09:58 Dominik Kraczewski