ROOT

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Wstęp Deklaracji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://bip.psse-leszno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • tryb nocny i domyślny,
 • możliwość zmiany układu strony,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.psse-leszno.pl spełnia wymagania w 95%.

Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://bip.psse-leszno.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie jest Maria Orzechowska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Kraczewski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek, w którym siedzibę ma PSSE w Lesznie jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
 • przed budynkiem brak wyznaczonego co najmniej 1-go stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
 • do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od ul. Niepodległości 66, dojście ma szerokość około 3.5 m, jest utwardzone, łączy chodnik z budynkiem,
 • drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła głównego 0,9 m.,
 • próg przy wejściowych drzwiach do budynku jest równy z polem otwierania drzwi, co umożliwia osobie niepełnosprawnej swobodne wejście do budynku,
 • dzwonek ogólnodostępny wmurowany z prawej strony drzwi, na wysokości ok.1,5 niedostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego mogłaby wezwać pracownika Stacji, który udzieliłby wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie PSSE.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • do obsługi osób niepełnosprawnych planowane jest zaadaptowanie pomieszczenia na parterze, na którym korytarz jest przestronny i posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne warunki ruchu osobom na wózkach inwalidzkich;
 • na parter prowadzą betonowe, pokryte płytkami ceramicznymi schody (7 stopni), z prawej strony zamontowana jest poręcz (brak poręczy z lewej strony);
 • dostęp na parter uniemożliwia osobom na przykład brak platformy przychodowej lub windy ;- na parterze brak co najmniej 1-ego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na budynku Stacji brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku, mogłaby być w alfabecie brajla.

Inwestycje powyższe są planowane po otrzymaniu/wygospodarowaniu środków na ten cel.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku PSSE w Lesznie.

Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) art.3 pkt 5 ustawy; w PSSE w Lesznie aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:

 • zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w PSSE w Lesznie
 • wskazać metodę komunikowania się PJM (polski język migowy), SJM(system językowo migowy) albo SKOGM (sposoby komunikowania się osób głuchoniemych).
 • zgłoszenia można dokonać w dowolny sposób:
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem osoby trzeciej poprzez platformę ePUAP (kliknij TUTAJ)

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2019r. poz 1172).

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie zamieszcza informację o udzieleniu zamówienia do postępowania dotyczącego "Dostawa pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA.SA-27-8/19.

Informacja dostępna tutaj.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że zakończyła postępowanie przetargowe związane z "Dostawą wzorców dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA.SA-27-9/19.

Postępowanie zostało UNIEWAŻNIONE.

Informacja o unieważnieniu do pobrania tutaj.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę wzorców dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA-SA-27-9/19.

Składanie ofert do 09.12.2019 r. godz. 10:00 – Sekretariat pokój 11.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 09.12.2019 r. godz. 10:15 – Sekretariat pokój 11.

Dokumentacja SIWZ do pobrania tutaj.

Edytowalne załączniki w formacie .docx do pobrania tutaj.

Ogłoszenie o zamówieniu tutaj.

 

Podkategorie

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO Biuletynie

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO Informacji Publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne